สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 1
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
เชียงใหม่ 2 2 0 0 2 0
ลำพูน 0 0 0 0 0 0
ลำปาง 0 0 0 0 0 0
แพร่ 0 0 0 0 0 0
น่าน 0 0 0 0 0 0
พะเยา 0 0 0 0 0 0
เชียงราย 0 0 0 0 0 0
แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2 2 0 0 2 0
กลับ