วันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0
มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0
ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0
กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0