สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 8
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
หนองบัวลำภู 34 31 3 15 19 0
อุดรธานี 69 64 5 39 30 0
เลย 119 113 6 80 39 0
หนองคาย 74 74 0 59 15 0
สกลนคร 84 82 2 51 33 0
นครพนม 98 91 7 56 42 0
บึงกาฬ 18 18 0 11 7 0
รวมทั้งสิ้น 496 473 23 311 185 0
กลับ