สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 6
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
สมุทรปราการ 46 42 4 28 18 0
ชลบุรี 109 105 4 63 46 0
ระยอง 71 68 3 37 34 0
จันทบุรี 109 104 5 41 68 0
ตราด 66 62 4 27 39 0
ฉะเชิงเทรา 90 89 1 47 43 0
ปราจีนบุรี 55 52 3 32 23 0
สระแก้ว 81 77 4 42 39 0
รวมทั้งสิ้น 627 599 28 317 310 0
กลับ