สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 4
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
นนทบุรี 82 79 3 38 44 0
ปทุมธานี 79 75 4 55 24 0
พระนครศรีอยุธยา 190 188 2 126 64 0
อ่างทอง 73 72 1 44 29 0
ลพบุรี 134 128 6 69 65 0
สิงห์บุรี 39 39 0 27 12 0
สระบุรี 114 104 10 45 69 0
นครนายก 57 55 2 32 25 0
รวมทั้งสิ้น 768 740 28 436 332 0
กลับ