สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ชัยนาท 56 54 2 22 34 0
นครสวรรค์ 183 169 14 124 59 0
อุทัยธานี 91 87 4 53 38 0
กำแพงเพชร 73 71 2 32 41 0
พิจิตร 93 91 2 65 28 0
รวมทั้งสิ้น 496 472 24 296 200 0
กลับ