สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 2
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
อุตรดิตถ์ 96 90 6 56 40 0
ตาก 114 105 9 61 53 0
สุโขทัย 107 105 2 57 50 0
พิษณุโลก 159 150 9 83 76 0
เพชรบูรณ์ 131 125 6 72 59 0
รวมทั้งสิ้น 607 575 32 329 278 0
กลับ