สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 12
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
สงขลา 99 97 2 47 52 0
สตูล 22 20 2 8 14 0
ตรัง 96 96 0 43 53 0
พัทลุง 134 132 2 73 61 0
ปัตตานี 77 72 5 32 45 0
ยะลา 42 37 5 18 24 0
นราธิวาส 55 53 2 22 33 0
รวมทั้งสิ้น 525 507 18 243 282 0
กลับ