สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 11
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
นครศรีธรรมราช 227 210 17 99 128 0
กระบี่ 43 43 0 26 17 0
พังงา 65 63 2 44 21 0
ภูเก็ต 14 14 0 13 1 0
สุราษฎร์ธานี 98 90 8 42 56 0
ระนอง 47 45 2 21 26 0
ชุมพร 91 81 10 46 45 0
รวมทั้งสิ้น 585 546 39 291 294 0
กลับ