สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 10
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ศรีสะเกษ 150 148 2 102 48 0
อุบลราชธานี 286 278 8 147 139 0
ยโสธร 108 106 2 79 29 0
อำนาจเจริญ 78 75 3 50 28 0
มุกดาหาร 54 53 1 35 19 0
รวมทั้งสิ้น 676 660 16 413 263 0
กลับ