สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 6
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
สมุทรปราการ 1 1 0 0 1 0
ชลบุรี 10 9 1 3 7 0
ระยอง 1 1 0 0 1 0
จันทบุรี 4 4 0 2 2 0
ตราด 2 2 0 0 2 0
ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0
ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0
สระแก้ว 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 18 17 1 5 13 0
กลับ