สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 11
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0
กระบี่ 1 0 1 0 1 0
พังงา 0 0 0 0 0 0
ภูเก็ต 0 0 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0
ระนอง 0 0 0 0 0 0
ชุมพร 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1 0 1 0 1 0
กลับ