สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลวันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
ศูนย์สุขภาพชุมชน นอก สธ.
เขตบริการสุขภาพที่ 10
จังหวัด จำนวน ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อำนาจเจริญ
มุกดาหาร
รวม