สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน (แห่ง)
กรุงเทพมหานคร 0
1 1
2 3
3 6
4 13
5 0
6 11
7 4
8 9
9 8
10 1
11 4
12 19
กลับ