สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน (แห่ง)
กรุงเทพมหานคร 0
1 115
2 70
3 71
4 40
5 0
6 142
7 173
8 373
9 272
10 170
11 137
12 331
กลับ