สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน (แห่ง)
กรุงเทพมหานคร 1
1 1
2 0
3 0
4 1
5 0
6 1
7 7
8 1
9 0
10 0
11 0
12 2
กลับ