สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร
เขต 1 19  19  12 
เขต 2
เขต 3
เขต 4 21  19  11  10 
เขต 5 25  24  13  12 
เขต 6 23  22  14 
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11 16  15  12 
เขต 12 14  14  10 
รวม 153  147  76  77 
กลับ