สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลวันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร 10  10 
เขต 1 1,095  1,044  51  534  561 
เขต 2 607  591  16  329  278 
เขต 3 496  480  16  296  200 
เขต 4 768  748  20  436  332 
เขต 5 936  913  23  594  342 
เขต 6 627  607  20  317  310 
เขต 7 655  631  24  408  247 
เขต 8 496  478  18  311  185 
เขต 9 678  658  20  408  270 
เขต 10 676  664  12  413  263 
เขต 11 585  555  30  291  294 
เขต 12 525  511  14  243  282 
รวม 8,154  7,890  264  4,585  3,569