วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร 10  10 
1 1,095  1,044  51  534  561 
2 607  591  16  329  278 
3 496  480  16  296  200 
4 768  748  20  436  332 
5 936  913  23  594  342 
6 627  607  20  317  310 
7 655  631  24  408  247 
8 496  478  18  311  185 
9 678  658  20  408  270 
10 676  664  12  413  263 
11 585  555  30  291  294 
12 525  511  14  243  282 
รวม 8,154  7,890  264  4,585  3,569