วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร 18  17  14 
1
2
3
4
5
6 18  17  13 
7
8
9
10
11
12
รวม 52  49  15  37