สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร
เขต 1 14  11  13 
เขต 2 10 
เขต 3
เขต 4 18  18  13 
เขต 5 10 
เขต 6 15  13  11 
เขต 7
เขต 8
เขต 9 12  11 
เขต 10
เขต 11 15  15  12 
เขต 12 13  13 
รวม 142  132  10  37  105 
กลับ