สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร
1 53  48  12  41 
2 15  14 
3
4
5 20  20  10  10 
6 15  14  10 
7 12  11 
8 12  12 
9 15  15 
10 14  14  12 
11 11  11 
12 29  27  14  15 
รวม 212  202  10  97  115 
กลับ