สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร 84  81  45  39 
1 27  24  20 
2 19  17  17 
3 16  15  12 
4 52  49  21  31 
5 37  34  14  23 
6 39  36  11  28 
7 15  15  11 
8
9 23  22  14 
10 20  19  12 
11 32  30  14  18 
12 33  33  11  22 
รวม 405  383  22  158  247 
กลับ