วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร
1 58  42  16  52 
2 20  17  18 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม 83  64  19  74