สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เขตบริการสุขภาพ จำนวน (แห่ง) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ครบถ้วน ปรับปรุง ครบถ้วน มีบางส่วน ไม่มี
กรุงเทพมหานคร
1 979  949  30  516  463 
2 569  557  12  320  249 
3 485  469  16  292  193 
4 752  733  19  431  321 
5 908  886  22  580  328 
6 616  597  19  312  304 
7 635  613  22  396  239 
8 483  465  18  304  179 
9 653  633  20  396  257 
10 654  642  12  395  259 
11 565  537  28  278  287 
12 486  474  12  224  262 
รวม 7,786  7,556  230  4,445  3,341 
กลับ