Dashboard

สรุปผลประเมินตนเองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


ตารางแสดงจำนวนการเข้าใช้ระบบการประเมินตนเอง จำแนกตามเขต