Dashboard

สรุปผลประเมินตนเองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


ตารางแสดงจำนวนการเข้าใช้ระบบการประเมินตนเอง จำแนกตามกระทรวง
ลำดับ กระทรวง จำนวนทั้งหมด(แห่ง) เข้ารับการประเมิน(แห่ง) % ไม่เข้ารับการประเมิน(แห่ง) %
1 กระทรวงกลาโหม 55 55 100 % 0 0 %
2 กระทรวงมหาดไทย 46 42 91.3 % 4 8.7 %
3 กระทรวงยุติธรรม 143 143 100 % 0 0 %
4 กระทรวงศึกษาธิการ 22 8 36.36 % 14 63.64 %
5 กระทรวงสาธารณสุข 10,416 8,525 81.85 % 1,891 18.15 %
6 สภากาชาดไทย 22 21 95.45 % 1 4.55 %
7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 2 100 % 0 0 %
8 กระทรวงคมนาคม 11 11 100 % 0 0 %
9 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 2 66.67 % 1 33.33 %
10 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย 2 2 100 % 0 0 %
11 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 % 1 100 %
12 กรุงเทพมหานคร(สังกัด กทม.) 69 69 100 % 0 0 %
13 หน่วยงานภายใต้กำกับรัฐ 1 1 100 % 0 0 %
14 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 247 168 68.02 % 79 31.98 %
15 อื่น ๆ 39 39 100 % 0 0 %
รวม 11,079 9,088 82.03 % 1,991 17.97 %