Dashboard

สรุปผลประเมินตนเองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
กราฟแสดงจำนวนการเข้าใช้ระบบการประเมินตนเอง จำแนกตามประเภท
รพ.สต. (9,788 แห่ง)
เข้าประเมิน (7,787 แห่ง)
ไม่เข้าประเมิน (2,001 แห่ง)
สถานีอนามัย (42 แห่ง)
เข้าประเมิน (36 แห่ง)
ไม่เข้าประเมิน (6 แห่ง)
สถานบริการ สสช.(144 แห่ง)
เข้าประเมิน (83 แห่ง)
ไม่เข้าประเมิน (61 แห่ง)
ศูนย์บริการสาธารณสุข (577 แห่ง)
เข้าประเมิน (405 แห่ง)
ไม่เข้าประเมิน (172 แห่ง)
ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. (361 แห่ง)
เข้าประเมิน (212 แห่ง)
ไม่เข้าประเมิน (149 แห่ง)
ศูนย์สุขภาพชุมชน นอก สธ. (4 แห่ง)
เข้าประเมิน (4 แห่ง)
ไม่เข้าประเมิน (0 แห่ง)
ศูนย์วิชาการ (9 แห่ง)
เข้าประเมิน (5 แห่ง)
ไม่เข้าประเมิน (4 แห่ง)
อื่น ๆ
เข้าประเมิน (141 แห่ง)


ตารางแสดงจำนวนการเข้าใช้ระบบการประเมินตนเอง จำแนกตามประเภท
ลำดับ สถานพยาบาล จำนวนทั้งหมด(แห่ง) เข้ารับการประเมิน(แห่ง) ไม่เข้ารับการประเมิน(แห่ง)
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,788 7,787 2,001
2 สถานีอนามัย 42 36 6
3 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 144 83 61
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 577 405 172
5 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 361 212 149
6 ศูนย์สุขภาพชุมชน นอก สธ. 4 4 0
7 ศูนย์วิชาการ 9 5 4
8 อื่น ๆ 141 141 0
รวม 11,066 8,673 2,393