แบบประเมินตนเองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


                  เงื่อนไข

1.ผู้เข้าใช้งานระบบจะต้องยืนยันสิทธิก่อนการเข้าใช้งาน คือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
2.ผู้เข้าใช้งานต้องยืนยันสิทธิทุกรอบการประเมิน ( 3 ปี ต่อ 1 รอบการประเมิน)
3.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิให้ดำเนินการใหม่ตาม ข้อ 1
4.ปฏิบัติตามขั้นตอนของการลงทะเบียนและการประเมินตนเองอย่างครบถ้วน
ยอบรับ


สงวนลิขสิทธิ์โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สบส. Call Center 1426 หรือ โทร. 02 193-7005 หรือ โทร 02 193-7000 ต่อ 18206 และ Line id: @452lyxbz

ตอบปัญหาการใช้งานระบบ
qr_code
Line: @452lyxbz